Regulamin konkursu

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursów na blog.zdrowepodejście.pl zwanego dalej „Konkursem” jest Esse Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Krokusowej 1-3, administrator strony blog.zdrowepodejscie.pl.
2. Organizator przeprowadza Konkursy w ramach Bloga Zdrowepodejście.pl (dostępne pod adresem blog.zdrowepodejscie.pl), zwanego dalej „Blogiem”.
3. Czas trwania Konkursu: Każdy konkurs ma swoje wytyczne co do przedziałów czasowych, przy każdym z nim są podawane daty, zawsze do godziny 23:59 dnia podanego przy danym zadaniu konkursowym.
4. Uczestnikiem Konkursów może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, za wyjątkiem osób wymienionych w § 1. pkt. 7 Regulaminu. Uczestnicy Konkursu w dalszej części niniejszego Regulaminu zwani są „Uczestnikami”, a każdy z osobna „Uczestnikiem”.
5. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji akcji, ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. W przypadku wykrycia takiego nadużycia, Organizator pozostawia sobie prawo do anulowania konkursu lub skreślenia takiej osoby z listy uczestników.
6. Przed wzięciem udziału w Konkursie, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem niniejszego konkursu (dalej jako: „Regulamin”). Wzięcie udziału w Konkursie będzie równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem oraz jego akceptacją.
7. Regulamin Konkursu będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie http://blog.zdrowepodejscie.pl/regulamin-konkursu/
8. Organizator nie odpowiada za naruszenie jakichkolwiek praw, w tym dóbr osobistych związanych z działaniami Uczestników Konkursu.
§ 2. ZASADY KONKURSU
1. Zadania Uczestnika Konkursu jest zawsze opisane przy zadaniu konkursowym.
2. Zwycięzcą konkursu będzie osoby wybrana przez jury. Będzie to osoba, które umieści najbardziej kreatywną i ciekawą odpowiedź. Zwycięzcy otrzyma 1 egzemplarz książki-nagrody w konkursie.
3. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygraniu Konkursu w terminie 24 godzin od momentu zakończenia Konkursu. Pod regulaminem będziemy informować o wynikach konkretnych konkursów. Zwycięzca zostanie poproszony o podanie Organizatorowi w mailu swoich danych osobowych celem przesłania nagrody (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, na który przesłana ma być nagroda, numer telefonu Zwycięzcy).
4. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia zamieszczenia na Stronie wiadomości, o której mowa w ust.4 niniejszego paragrafu, do przesłania Organizatorowi (w w odpowiedzi na maila) danych, o których mowa w powyższym ust. 4.

5. Nieprzesłanie Organizatorowi danych, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w terminie, o którym mowa w ust.5 niniejszego paragrafu, skutkuje utratą prawa do nagrody.

§ 3. NAGRODY
1. Nagrodą w konkursie są różne produkty/książki wymienione przy Zadaniach konkursowych.

2. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

§ 4. SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD
1. Nagrody będą przesyłane przez Pocztę Polską.

2. Niedozwolone jest przenoszenie praw do nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią.

§ 5. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie jest Organizator – Esse Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Krokusowej 1-3.
2. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzcy, wydania nagród oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego, na co Uczestnik podając Organizatorowi dane osobowe wyraża zgodę.
3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika, w tym uzyskanie prawa do nagrody.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych i ich poprawiania.

5. Uczestnik podając dane osobowe na potrzeby Konkursu oświadcza, iż dane te stanowią jego dane osobowe i są zgodne ze stanem faktycznym.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci Internet, funkcjonowanie, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci Internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci Internet.
3. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie http://blog.zdrowepodejscie.pl/regulamin-konkursu/ o której mowa w § 1 ust.2 Regulaminu.
4. Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych(Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.), a dla jego organizacji nie jest konieczne uzyskanie jakiegokolwiek zezwolenia.
5. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Konkursie.
6. Tytuły poszczególnych paragrafów Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą wpływać na interpretację postanowień niniejszego Regulaminu.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.